Informace k odstoupení od smlouvy

Pokud jste od nás v předchozích 30 dnech obdrželi zásilku se zbožím na základě objednávky, kterou jste v minulosti učinil(a) v našem e-shopu, máte nyní možnost vyplněním a odesláním následujícího formuláře odstoupit od smlouvy, protože jste s námi uzavřel(a) smlouvu (objednávku) pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku.

Od smlouvy (objednávky) máte právo odstoupit také kdykoliv před dodáním zboží.

Toto právo Vám vzniká na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 

Zboží nám obratem zašlete zpět v samostatné zásilce na adresu:

TOREX BOHEMIA, s.r.o, Prosečská 117, 46804 JABLONEC NAD NISOU

tel.: 602404666 e-mail: info@torex.cz

Zboží nezasílejte na dobírku!

 

Vaše oznámení zpracujeme souladu se zněním Občanského zákoníku a Všeobecných obchodních podmínek našeho e-shopu. Do do 14 dnů převedeme finanční prostředky na váše bankovní konto.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Od smlouvy nemůžete odstoupit v těchto případech:

 • právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči
 • u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • nebo vyňato z uzavřeného obalu a z  hygienických důvodů je nelze vrátit
 • u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal;
 • u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik
 • u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu
 • u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Osobní údaje spotřebitele

Identifikace objednávky (smlouvy)

* Povinné hodnoty